Phát hiện ChatGPT trả lời sai tới 52% các câu hỏi về lập trình: Đã đến lúc dân coder | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Phát hiện ChatGPT trả lời sai tới 52% các câu hỏi về lập trình: Đã đến lúc dân coder
Options

Phát hiện ChatGPT trả lời sai tới 52% các câu hỏi về lập trình: Đã đến lúc dân coder | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN