PDA

View Full Version : Video - Skill - Kỹ năng Parkour


  1. Kỹ thuật cơ bản Tic Tac - TicTac - Parkour - Park our
  2. Kỹ thuật cơ bản Catleap - Cat leap - Parkour - Park our
  3. Kỹ thuật cơ bản Wallrun - Wall run - Parkour - Park our
  4. Kỹ thuật cơ bản Landing - Parkour - Park our
  5. Kỹ năng dễ Monkey Vault - Parkour - Park our
  6. Kỹ năng dễ LAZY - Parkour - Park our
  7. Kỹ năng dễ Kong - Parkour - Park our
  8. Kỹ năng dễ Dash Vault - Parkour - Park our
  9. Tập gainer
  10. kim phuong