PDA

View Full Version : 1500 Từ và Ngữ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất


linhcvkt
22/11/2011, 02:51 PM
có thể
able (http://vdict.com/able,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
về
about (http://vdict.com/about,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trên
above (http://vdict.com/above,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chấp nhận
accept (http://vdict.com/accept,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tai nạn
accident (http://vdict.com/accident,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đi kèm
accompany (http://vdict.com/accompany,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hành động
action (http://vdict.com/action,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
diễn viên
actor (http://vdict.com/actor,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thực sự
actually (http://vdict.com/actually,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cộng, thêm
add (http://vdict.com/add,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
địa chỉ
address (http://vdict.com/address,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tính từ
adjective (http://vdict.com/adjective,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trạng từ
adverb (http://vdict.com/adverb,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quảng cáo
advertisement (http://vdict.com/advertisement,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sợ
afraid (http://vdict.com/afraid,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Phi châu
Africa (http://vdict.com/Africa,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sau
after (http://vdict.com/after,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chiều
afternoon (http://vdict.com/afternoon,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sau đó
afterwards (http://vdict.com/afterwards,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lại, một lần nữa
again (http://vdict.com/again,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chống lại
against (http://vdict.com/against,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đồng ý
agree (http://vdict.com/agree,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không khí
air (http://vdict.com/air,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
máy bay
airplane (http://vdict.com/airplane,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phi trường
airport (http://vdict.com/airport,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tất cả
all (http://vdict.com/all,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dị ứng
allergy (http://vdict.com/allergy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho phép
allow (http://vdict.com/allow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho phép
allow (http://vdict.com/allow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hầu như
almost (http://vdict.com/almost,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hầu như
almost (http://vdict.com/almost,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
một mình
alone (http://vdict.com/alone,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rồi
already (http://vdict.com/already,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
được
alright (http://vdict.com/alright,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cũng
also (http://vdict.com/also,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
luôn luôn
always (http://vdict.com/always,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Mỹ
America (http://vdict.com/America,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người Mỹ
American (http://vdict.com/American,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

and (http://vdict.com/and,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giận dữ
angry (http://vdict.com/angry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thú vật
animal (http://vdict.com/animal,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quấy rầy
annoy (http://vdict.com/annoy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
một...khác
another (http://vdict.com/another,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trả lời
answer (http://vdict.com/answer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
câu trả lời
answer (http://vdict.com/answer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Nam cực
Antartica (http://vdict.com/Antartica,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kháng sinh
antibiotic (http://vdict.com/antibiotic,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bất cứ ai
anyone (http://vdict.com/anyone,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bất cứ cái gì
anything (http://vdict.com/anything,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bất cứ lúc nào
anytime (http://vdict.com/anytime,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
căn hộ
apartment (http://vdict.com/apartment,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xuất hiện
appear (http://vdict.com/appear,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
món khai vị
appetizers (http://vdict.com/appetizers,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
táo
apple (http://vdict.com/apple,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
buổi hẹn
appointment (http://vdict.com/appointment,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiếp cận
approach (http://vdict.com/approach,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xấp xỉ
approximately (http://vdict.com/approximately,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xấp xỉ
approximately (http://vdict.com/approximately,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng tư
April (http://vdict.com/April,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

are (http://vdict.com/are,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cánh tay
arm (http://vdict.com/arm,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tới
arrive (http://vdict.com/arrive,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghệ thuật
art (http://vdict.com/art,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Á châu
Asia (http://vdict.com/Asia,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hỏi
ask (http://vdict.com/ask,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trợ giúp
assist (http://vdict.com/assist,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tại
at (http://vdict.com/at,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tham dự
attend (http://vdict.com/attend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng tám
August (http://vdict.com/August,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dì, cô
aunt (http://vdict.com/aunt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dì, cô
aunt (http://vdict.com/aunt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Úc châu
Australia (http://vdict.com/Australia,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đại lộ
avenue (http://vdict.com/avenue,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

linhcvkt
22/11/2011, 02:53 PM

baby (http://vdict.com/baby,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trở lại
back (http://vdict.com/back,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lưng
back (http://vdict.com/back,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ba lô
backpack (http://vdict.com/backpack,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dở
bad (http://vdict.com/bad,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tệ
bad (http://vdict.com/bad,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
một cách tệ
badly (http://vdict.com/badly,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bao, túi
bag (http://vdict.com/bag,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trái banh
ball (http://vdict.com/ball,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuối
banana (http://vdict.com/banana,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngân hàng
bank (http://vdict.com/bank,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quầy bán rượu
bar (http://vdict.com/bar,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rổ
basket (http://vdict.com/basket,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bóng rổ
basketball (http://vdict.com/basketball,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tắm
bathe (http://vdict.com/bathe,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phòng tắm
bathroom (http://vdict.com/bathroom,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
pin
batteries (http://vdict.com/batteries,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

be (http://vdict.com/be,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bãi biển
beach (http://vdict.com/beach,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đậu
bean (http://vdict.com/bean,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
râu quai nón
beard (http://vdict.com/beard,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đẹp
beautiful (http://vdict.com/beautiful,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đẹp
beautiful (http://vdict.com/beautiful,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bởi vì
because (http://vdict.com/because,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bởi vì
become (http://vdict.com/become,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trở nên
become (http://vdict.com/become,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trở nên
become (http://vdict.com/become,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giường
bed (http://vdict.com/bed,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phòng ngủ
bedroom (http://vdict.com/bedroom,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thịt bò
beef (http://vdict.com/beef,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bia
beer (http://vdict.com/beer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trước
before (http://vdict.com/before,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bắt đầu
begin (http://vdict.com/begin,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người bắt đầu
beginner (http://vdict.com/beginner,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phía sau
behind (http://vdict.com/behind,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tin
believe (http://vdict.com/believe,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dưới
below (http://vdict.com/below,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thắt lưng
belt (http://vdict.com/belt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bên cạnh
beside (http://vdict.com/beside,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tốt nhất
best (http://vdict.com/best,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đánh cuộc
bet (http://vdict.com/bet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tốt hơn
better (http://vdict.com/better,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giữa
between (http://vdict.com/between,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xe đạp
bicycle (http://vdict.com/bicycle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lớn
big (http://vdict.com/big,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hóa đơn
bill (http://vdict.com/bill,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chim
bird (http://vdict.com/bird,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sinh nhật
birthday (http://vdict.com/birthday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cắn
bite (http://vdict.com/bite,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đen
black (http://vdict.com/black,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chăn
blanket (http://vdict.com/blanket,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

blind (http://vdict.com/blind,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
máu
blood (http://vdict.com/blood,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
áo cánh
blouse (http://vdict.com/blouse,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xanh dương
blue (http://vdict.com/blue,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thuyền
boat (http://vdict.com/boat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thân thể
body (http://vdict.com/body,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sách
book (http://vdict.com/book,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mượn
borrow (http://vdict.com/borrow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chủ
boss (http://vdict.com/boss,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Boston
Boston (http://vdict.com/Boston,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cả hai
both (http://vdict.com/both,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chai
bottle (http://vdict.com/bottle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bát, tô
bowl (http://vdict.com/bowl,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hộp
box (http://vdict.com/box,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cậu con trai
boy (http://vdict.com/boy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bạn trai
boyfriend (http://vdict.com/boyfriend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vòng tay
bracelet (http://vdict.com/bracelet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
óc
brain (http://vdict.com/brain,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bánh mì
bread (http://vdict.com/bread,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm vỡ
break (http://vdict.com/break,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điểm tâm
breakfast (http://vdict.com/breakfast,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thở
breathe (http://vdict.com/breathe,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cầu
bridge (http://vdict.com/bridge,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mang
bring (http://vdict.com/bring,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Britian
Britian (http://vdict.com/Britian,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã làm vỡ
broke (http://vdict.com/broke,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã bị vỡ
broken (http://vdict.com/broken,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã bị vỡ
broken (http://vdict.com/broken,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
anh, em trai
brother (http://vdict.com/brother,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nâu
brown (http://vdict.com/brown,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chải
brush (http://vdict.com/brush,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thùng, xô
bucket (http://vdict.com/bucket,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Phật tử
buddhist (http://vdict.com/buddhist,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xây
build (http://vdict.com/build,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tòa nhà
building (http://vdict.com/building,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đốt cháy
burn (http://vdict.com/burn,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xe buýt
bus (http://vdict.com/bus,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bận rộn
busy (http://vdict.com/busy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhưng
but (http://vdict.com/but,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

butter (http://vdict.com/butter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mua
buy (http://vdict.com/buy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bởi
by (http://vdict.com/by,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:54 PM
cải bắp
cabbage (http://vdict.com/cabbage,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quán ăn
cafe (http://vdict.com/cafe,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bánh ngọt
cake (http://vdict.com/cake,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
máy tính bỏ túi
calculator (http://vdict.com/calculator,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
California
California (http://vdict.com/California,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gọi
call (http://vdict.com/call,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã tới
came (http://vdict.com/came,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
máy ảnh
camera (http://vdict.com/camera,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có thể
can (http://vdict.com/can,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Nước Ca Na Đa
Canada (http://vdict.com/Canada,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người Ca Na Đa
Canadian (http://vdict.com/Canadian,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hủy
cancel (http://vdict.com/cancel,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ung thư
cancer (http://vdict.com/cancer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nến
candle (http://vdict.com/candle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kẹo
candy (http://vdict.com/candy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thủ đô
capital (http://vdict.com/capital,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xe hơi
car (http://vdict.com/car,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thẻ
card (http://vdict.com/card,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự quan tâm
care (http://vdict.com/care,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cẩn thận
careful (http://vdict.com/careful,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
một cách cẩn thận
carefully (http://vdict.com/carefully,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thảm
carpet (http://vdict.com/carpet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mang
carry (http://vdict.com/carry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiền mặt
cash (http://vdict.com/cash,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cát xét
cassette (http://vdict.com/cassette,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mèo
cat (http://vdict.com/cat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bắt
catch (http://vdict.com/catch,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dĩa cd
cd (http://vdict.com/cd,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trung tâm
center (http://vdict.com/center,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xăng ti mét
centimeters (http://vdict.com/centimeters,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xu
cents (http://vdict.com/cents,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dĩ nhiên
certainly (http://vdict.com/certainly,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ghế
chair (http://vdict.com/chair,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cơ hội
chance (http://vdict.com/chance,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thay đổi
change (http://vdict.com/change,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự thay đổi
change (http://vdict.com/change,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kênh
channel (http://vdict.com/channel,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tính tình
Characters (http://vdict.com/Characters,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rẻ
cheap (http://vdict.com/cheap,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phiếu tính tiền
check (http://vdict.com/check,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kiểm tra
check (http://vdict.com/check,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phó mát
cheese (http://vdict.com/cheese,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Chicago
Chicago (http://vdict.com/Chicago,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

chicken (http://vdict.com/chicken,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đứa trẻ
child (http://vdict.com/child,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
những đứa trẻ
children (http://vdict.com/children,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Trung Hoa
China (http://vdict.com/China,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sô cô la
chocolate (http://vdict.com/chocolate,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chọn
choose (http://vdict.com/choose,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đũa
chopsticks (http://vdict.com/chopsticks,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tín đồ Thiên Chúa giáo
Christian (http://vdict.com/Christian,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Giáng sinh
Christmas (http://vdict.com/Christmas,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhà thờ
church (http://vdict.com/church,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vòng tròn
circle (http://vdict.com/circle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thành phố
city (http://vdict.com/city,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lớp học
class (http://vdict.com/class,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sạch
clean (http://vdict.com/clean,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lau chùi
clean (http://vdict.com/clean,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
leo
climb (http://vdict.com/climb,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đồng hồ
clock (http://vdict.com/clock,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đóng
close (http://vdict.com/close,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã đóng
closed (http://vdict.com/closed,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quần áo
clothes (http://vdict.com/clothes,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có mây
cloudy (http://vdict.com/cloudy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
câu lạc bộ
club (http://vdict.com/club,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
áo choàng
coat (http://vdict.com/coat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cà phê
coffee (http://vdict.com/coffee,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lạnh
cold (http://vdict.com/cold,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lạnh
cold (http://vdict.com/cold,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đại học
college (http://vdict.com/college,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
màu
color (http://vdict.com/color,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lược
comb (http://vdict.com/comb,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tới
come (http://vdict.com/come,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự an nhàn
comfort (http://vdict.com/comfort,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiện nghi, thoải mái
comfortable (http://vdict.com/comfortable,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chung
common (http://vdict.com/common,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
công ty
company (http://vdict.com/company,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khiếu nại
complain (http://vdict.com/complain,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đầy đủ
complete (http://vdict.com/complete,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phức tạp
complicated (http://vdict.com/complicated,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
máy vi tính
computer (http://vdict.com/computer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xác nhận
confirm (http://vdict.com/confirm,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bối rối
confused (http://vdict.com/confused,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự chúc mừng
congratulations (http://vdict.com/congratulations,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xin chúc mừng!
congratulations! (http://vdict.com/congratulations,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xem xét
consider (http://vdict.com/consider,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thùng chứa
container (http://vdict.com/container,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lục địa
continent (http://vdict.com/continent,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiện lợi
convenient (http://vdict.com/convenient,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đầu bếp
cook (http://vdict.com/cook,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nấu ăn
cook (http://vdict.com/cook,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sao, chép
copy (http://vdict.com/copy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bản sao
copy (http://vdict.com/copy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự sao chép
copy (http://vdict.com/copy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dây
cord (http://vdict.com/cord,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngô, bắp
corn (http://vdict.com/corn,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đúng
correct (http://vdict.com/correct,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giá
cost (http://vdict.com/cost,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bông
cotton (http://vdict.com/cotton,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trường kỷ
couch (http://vdict.com/couch,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ho
cough (http://vdict.com/cough,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có thể
could (http://vdict.com/could,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đếm
count (http://vdict.com/count,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đất nước
country (http://vdict.com/country,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khóa học
course (http://vdict.com/course,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
che, bao bọc
cover (http://vdict.com/cover,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bò cái
cow (http://vdict.com/cow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đồng nghiệp
co-worker (http://vdict.com/co-worker,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đâm, đụng
crash (http://vdict.com/crash,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tạo ra
create (http://vdict.com/create,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đám đông
crowd (http://vdict.com/crowd,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khóc
cry (http://vdict.com/cry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tách
cup (http://vdict.com/cup,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phong tục
custom (http://vdict.com/custom,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mối hàng
custom (http://vdict.com/custom,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khách hàng
customer (http://vdict.com/customer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cắt
cut (http://vdict.com/cut,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

linhcvkt
22/11/2011, 02:54 PM
bố
dad (http://vdict.com/dad,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khiêu vũ
dance (http://vdict.com/dance,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nguy hiểm
dangerous (http://vdict.com/dangerous,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tối
dark (http://vdict.com/dark,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngày tháng
date (http://vdict.com/date,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
con gái
daughter (http://vdict.com/daughter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngày
day (http://vdict.com/day,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chết
dead (http://vdict.com/dead,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng mười hai
December (http://vdict.com/December,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quyết định
decide (http://vdict.com/decide,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sâu
deep (http://vdict.com/deep,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dứt khoát
definitely (http://vdict.com/definitely,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
độ
degree (http://vdict.com/degree,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xóa
delete (http://vdict.com/delete,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngon
delicious (http://vdict.com/delicious,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giao hàng
deliver (http://vdict.com/deliver,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nha sĩ
dentist (http://vdict.com/dentist,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chất khử mùi
deodorant (http://vdict.com/deodorant,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
món tráng miệng
dessert (http://vdict.com/dessert,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phát triển
develop (http://vdict.com/develop,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
từ điển
dictionary (http://vdict.com/dictionary,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã làm
did (http://vdict.com/did,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã làm
did (http://vdict.com/did,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khác
different (http://vdict.com/different,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khó
difficult (http://vdict.com/difficult,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bữa tối
dinner (http://vdict.com/dinner,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bẩn, dơ
dirty (http://vdict.com/dirty,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm thất vọng
disappoint (http://vdict.com/disappoint,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự giảm giá
discount (http://vdict.com/discount,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quấy rối
disturb (http://vdict.com/disturb,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chia
divide (http://vdict.com/divide,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ly dị
divorce (http://vdict.com/divorce,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm
do (http://vdict.com/do,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bác sĩ
doctor (http://vdict.com/doctor,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chó
dog (http://vdict.com/dog,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đô la
dollar (http://vdict.com/dollar,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã làm
done (http://vdict.com/done,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cửa
door (http://vdict.com/door,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xuống
down (http://vdict.com/down,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tải xuống
download (http://vdict.com/download,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dưới lầu
downstairs (http://vdict.com/downstairs,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phố
downtown (http://vdict.com/downtown,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lôi, kéo
drag (http://vdict.com/drag,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vẽ
draw (http://vdict.com/draw,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

dream (http://vdict.com/dream,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giấc mơ
dream (http://vdict.com/dream,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
váy đầm
dress (http://vdict.com/dress,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mặc
dress (http://vdict.com/dress,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
uống
drink (http://vdict.com/drink,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dồn, xua
drive (http://vdict.com/drive,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lái xe
drive (http://vdict.com/drive,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
say rượu
drunk (http://vdict.com/drunk,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khô
dry (http://vdict.com/dry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xấy khô
dry (http://vdict.com/dry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
máy xấy
dryer (http://vdict.com/dryer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vịt
duck (http://vdict.com/duck,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trong lúc
during (http://vdict.com/during,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:54 PM
tai
ear (http://vdict.com/ear,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sớm hơn
earlier (http://vdict.com/earlier,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sớm
early (http://vdict.com/early,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hoa tai
earrings (http://vdict.com/earrings,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đông
east (http://vdict.com/east,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dễ
easy (http://vdict.com/easy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ăn
eat (http://vdict.com/eat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nỗ lực
effort (http://vdict.com/effort,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trứng
egg (http://vdict.com/egg,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
(thuộc về) điện
electric (http://vdict.com/electric,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điện
electricity (http://vdict.com/electricity,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thang máy
elevator (http://vdict.com/elevator,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thư điện tử
email (http://vdict.com/email,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lúng túng
embarrassed (http://vdict.com/embarrassed,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đại sứ quán
embassy (http://vdict.com/embassy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhân viên
employee (http://vdict.com/employee,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trống rỗng
empty (http://vdict.com/empty,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đủ
enough (http://vdict.com/enough,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đi vào
enter (http://vdict.com/enter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lối vào
entrance (http://vdict.com/entrance,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phong bì
envelope (http://vdict.com/envelope,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bằng
equal (http://vdict.com/equal,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Âu châu
Europe (http://vdict.com/Europe,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
buổi tối
evening (http://vdict.com/evening,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mỗi
every (http://vdict.com/every,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mọi người
everybody (http://vdict.com/everybody,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mỗi ngày
everyday (http://vdict.com/everyday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mọi thứ
everything (http://vdict.com/everything,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thí dụ
example (http://vdict.com/example,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xuất sắc
excellent (http://vdict.com/excellent,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngoại trừ
except (http://vdict.com/except,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lời xin lỗi
excuse (http://vdict.com/excuse,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bài tập
exercise (http://vdict.com/exercise,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lối ra
exit (http://vdict.com/exit,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đắt
expensive (http://vdict.com/expensive,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuyên gia
expert (http://vdict.com/expert,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giải thích
explain (http://vdict.com/explain,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cực kỳ
extremely (http://vdict.com/extremely,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mắt
eye (http://vdict.com/eye,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

linhcvkt
22/11/2011, 02:55 PM
mặt
face (http://vdict.com/face,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự thật
fact (http://vdict.com/fact,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xưởng
factory (http://vdict.com/factory,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giả mạo
fake (http://vdict.com/fake,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đồ giả mạo
fake (http://vdict.com/fake,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rơi
fall (http://vdict.com/fall,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giả
false (http://vdict.com/false,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gia đình
family (http://vdict.com/family,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nổi tiếng
famous (http://vdict.com/famous,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xa
far (http://vdict.com/far,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nông trại
farm (http://vdict.com/farm,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thời trang
fashion (http://vdict.com/fashion,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
béo
fat (http://vdict.com/fat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cha
father (http://vdict.com/father,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bản phắc
fax (http://vdict.com/fax,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng hai
february (http://vdict.com/february,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho ăn
feed (http://vdict.com/feed,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cảm thấy
feel (http://vdict.com/feel,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sốt
fever (http://vdict.com/fever,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cánh đồng
field (http://vdict.com/field,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chiến đấu
fight (http://vdict.com/fight,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tìm thấy
find (http://vdict.com/find,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngón tay
finger (http://vdict.com/finger,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kết thúc
finish (http://vdict.com/finish,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự kết thúc
finish (http://vdict.com/finish,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã kết thúc
finished (http://vdict.com/finished,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lửa
fire (http://vdict.com/fire,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

fish (http://vdict.com/fish,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
câu cá
fish (http://vdict.com/fish,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vừa
fit (http://vdict.com/fit,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sửa
fix (http://vdict.com/fix,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lá cờ
flag (http://vdict.com/flag,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phẳng
flat (http://vdict.com/flat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuyến bay
flight (http://vdict.com/flight,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sàn nhà
floor (http://vdict.com/floor,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hoa
flower (http://vdict.com/flower,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trôi chảy
fluent (http://vdict.com/fluent,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bay
fly (http://vdict.com/fly,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sương mù
fog (http://vdict.com/fog,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thức ăn
food (http://vdict.com/food,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người ngu
fool (http://vdict.com/fool,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bàn chân
foot (http://vdict.com/foot,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cuối
foot (http://vdict.com/foot,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho
for (http://vdict.com/for,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nước ngoài
foreign (http://vdict.com/foreign,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người nước ngoài
foreigner (http://vdict.com/foreigner,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quên
forget (http://vdict.com/forget,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nĩa
fork (http://vdict.com/fork,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phía trước
forward (http://vdict.com/forward,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã tìm thấy
found (http://vdict.com/found,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Nước Pháp
France (http://vdict.com/France,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rảnh
free (http://vdict.com/free,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tự do
free (http://vdict.com/free,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thời gian rảnh
free-time (http://vdict.com/free-time,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thứ sáu
friday (http://vdict.com/friday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã chiên
fried (http://vdict.com/fried,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bạn
friend (http://vdict.com/friend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
từ
from (http://vdict.com/from,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phía trước
front (http://vdict.com/front,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trái cây
fruit (http://vdict.com/fruit,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chiên
fry (http://vdict.com/fry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đầy
full (http://vdict.com/full,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khôi hài
funny (http://vdict.com/funny,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tương lai
future (http://vdict.com/future,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:55 PM
trò chơi
game (http://vdict.com/game,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rác
garbage (http://vdict.com/garbage,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thùng rác
garbage (http://vdict.com/garbage,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vườn
garden (http://vdict.com/garden,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xăng
gas (http://vdict.com/gas,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chung
generally (http://vdict.com/generally,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nước Đức
Germany (http://vdict.com/Germany,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lấy
get (http://vdict.com/get,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
món quà
gift (http://vdict.com/gift,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cô gái
girl (http://vdict.com/girl,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bạn gái
girlfriend (http://vdict.com/girlfriend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho
give (http://vdict.com/give,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vui lòng
glad (http://vdict.com/glad,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cái ly
glass (http://vdict.com/glass,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thủy tinh
glass (http://vdict.com/glass,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
găng tay
glove (http://vdict.com/glove,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đi
go (http://vdict.com/go,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mục tiêu
goal (http://vdict.com/goal,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
con dê
goat (http://vdict.com/goat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vàng
gold (http://vdict.com/gold,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
môn đánh gôn
golf (http://vdict.com/golf,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tốt
good (http://vdict.com/good,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tạm biệt
goodbye (http://vdict.com/goodbye,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chính phủ
government (http://vdict.com/government,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mức, độ
grade (http://vdict.com/grade,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tốt nghiệp
graduate (http://vdict.com/graduate,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ông nội
grandfather (http://vdict.com/grandfather,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ông ngoại
grandfather (http://vdict.com/grandfather,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bà nội
grandmother (http://vdict.com/grandmother,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bà ngoại
grandmother (http://vdict.com/grandmother,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cỏ
grass (http://vdict.com/grass,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
biết ơn
grateful (http://vdict.com/grateful,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xám
gray (http://vdict.com/gray,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xanh lục
green (http://vdict.com/green,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mặt đất
ground (http://vdict.com/ground,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhóm
group (http://vdict.com/group,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mọc
grow (http://vdict.com/grow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bảo đảm
guarantee (http://vdict.com/guarantee,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khách mời
guest (http://vdict.com/guest,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kẹo cao su
gum (http://vdict.com/gum,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
súng
gun (http://vdict.com/gun,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phòng tập thể dục
gym (http://vdict.com/gym,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:55 PM
tóc
hair (http://vdict.com/hair,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lông
hair (http://vdict.com/hair,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thịt giăm bông
ham (http://vdict.com/ham,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thịt băm viên
hamburger (http://vdict.com/hamburger,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bàn tay
hand (http://vdict.com/hand,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hạnh phúc
happy (http://vdict.com/happy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vui
happy (http://vdict.com/happy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

has (http://vdict.com/has,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

hat (http://vdict.com/hat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

have (http://vdict.com/have,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
anh ta
he (http://vdict.com/he,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đầu
head (http://vdict.com/head,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhức đầu
headache (http://vdict.com/headache,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ống nghe
headphones (http://vdict.com/headphones,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghe
hear (http://vdict.com/hear,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tim
heart (http://vdict.com/heart,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sức nóng
heat (http://vdict.com/heat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nặng
heavy (http://vdict.com/heavy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chiều cao
height (http://vdict.com/height,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chào
hello (http://vdict.com/hello,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự giúp đỡ
Help (http://vdict.com/Help,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự giúp đỡ
help (http://vdict.com/help,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giúp đỡ
help (http://vdict.com/help,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ở đây
here (http://vdict.com/here,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của cô ta
her's (http://vdict.com/her%27s,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chính cô ta
herself (http://vdict.com/herself,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cao
high (http://vdict.com/high,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xa lộ
highway (http://vdict.com/highway,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đi bộ đường dài
hike (http://vdict.com/hike,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đồi
hill (http://vdict.com/hill,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chính anh ta
himself (http://vdict.com/himself,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của anh ta
his (http://vdict.com/his,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lịch sử
history (http://vdict.com/history,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đánh,
hit (http://vdict.com/hit,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thú vui
hobby (http://vdict.com/hobby,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nắm, giữ
hold (http://vdict.com/hold,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lỗ
hole (http://vdict.com/hole,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngày nghỉ
holiday (http://vdict.com/holiday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhà
home (http://vdict.com/home,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bài tập về nhà
homework (http://vdict.com/homework,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hy vọng
hope (http://vdict.com/hope,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngựa
horse (http://vdict.com/horse,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bệnh viện
hospital (http://vdict.com/hospital,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nóng
hot (http://vdict.com/hot,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khách sạn
hotel (http://vdict.com/hotel,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giờ, tiếng
hour (http://vdict.com/hour,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhà
house (http://vdict.com/house,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thế nào?
how? (http://vdict.com/how,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ôm
hug (http://vdict.com/hug,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đói
hungry (http://vdict.com/hungry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đau
hurt (http://vdict.com/hurt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm đau
hurt (http://vdict.com/hurt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chỗ đau
hurt (http://vdict.com/hurt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm đau
hurts (http://vdict.com/hurts,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chồng
husband (http://vdict.com/husband,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:55 PM
tôi
I (http://vdict.com/I,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nước đá
ice (http://vdict.com/ice,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ý tưởng
idea (http://vdict.com/idea,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nếu
if (http://vdict.com/if,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tưởng tượng
imagine (http://vdict.com/imagine,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngay lập tức
immediately (http://vdict.com/immediately,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
di trú
immigration (http://vdict.com/immigration,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quan trọng
important (http://vdict.com/important,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không thể
impossible (http://vdict.com/impossible,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gây ấn tượng
impressive (http://vdict.com/impressive,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
(đơn vị đo chiều dài) insơ
inch (http://vdict.com/inch,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gồm
include (http://vdict.com/include,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cá nhân
individual (http://vdict.com/individual,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thông tin
information (http://vdict.com/information,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bên trong
inside (http://vdict.com/inside,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chứng mất ngủ
insomnia (http://vdict.com/insomnia,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bảo hiểm
insurance (http://vdict.com/insurance,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thú vị
interesting (http://vdict.com/interesting,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
internet
Internet (http://vdict.com/Internet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chặn ngang
interrupt (http://vdict.com/interrupt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giới thiệu
introduce (http://vdict.com/introduce,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phát minh
invent (http://vdict.com/invent,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sắt
iron (http://vdict.com/iron,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

is (http://vdict.com/is,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hòn đảo
island (http://vdict.com/island,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

it (http://vdict.com/it,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:56 PM
nhà tù
jail (http://vdict.com/jail,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng giêng
January (http://vdict.com/January,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Nhật
Japan (http://vdict.com/Japan,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người Nhật
Japanese (http://vdict.com/Japanese,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
(thuộc) Nhật
Japanese (http://vdict.com/Japanese,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quần gin
jeans (http://vdict.com/jeans,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Do thái
Jewish (http://vdict.com/Jewish,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
việc làm
job (http://vdict.com/job,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuyện đùa
joke (http://vdict.com/joke,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng bảy
July (http://vdict.com/July,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhảy
jump (http://vdict.com/jump,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng sáu
June (http://vdict.com/June,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chỉ
just (http://vdict.com/just,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:57 PM
thiếu
lack (http://vdict.com/lack,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hồ
lake (http://vdict.com/lake,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đèn
lamp (http://vdict.com/lamp,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngôn ngữ
language (http://vdict.com/language,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
máy tính xách tay
laptop (http://vdict.com/laptop,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rộng
large (http://vdict.com/large,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cuối cùng
last (http://vdict.com/last,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
muộn
late (http://vdict.com/late,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sau
later (http://vdict.com/later,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cười
laugh (http://vdict.com/laugh,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiệm cho thuê máy giặt
laundromat (http://vdict.com/laundromat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
luật
law (http://vdict.com/law,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
luật sư
lawyer (http://vdict.com/lawyer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đặt
lay (http://vdict.com/lay,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lười
lazy (http://vdict.com/lazy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
học
learn (http://vdict.com/learn,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
da thuộc
leather (http://vdict.com/leather,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rời, ra đi
leave (http://vdict.com/leave,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự cho phép
leave (http://vdict.com/leave,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã ra đi
left (http://vdict.com/left,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chân
leg (http://vdict.com/leg,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho mượn
lend (http://vdict.com/lend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ít hơn
less (http://vdict.com/less,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho thuê
let (http://vdict.com/let,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho phép
let (http://vdict.com/let,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lá thư
letter (http://vdict.com/letter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mẫu tự
letter (http://vdict.com/letter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thư viện
library (http://vdict.com/library,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giấy phép
license (http://vdict.com/license,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nằm
lie (http://vdict.com/lie,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nói dối
lie (http://vdict.com/lie,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lời nói dối
lie (http://vdict.com/lie,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đời sống
life (http://vdict.com/life,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đèn
light (http://vdict.com/light,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ánh sáng
light (http://vdict.com/light,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thắp sáng
light (http://vdict.com/light,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thích
like (http://vdict.com/like,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghe
listen (http://vdict.com/listen,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lít
liter (http://vdict.com/liter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhỏ
little (http://vdict.com/little,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ít
little (http://vdict.com/little,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sống
live (http://vdict.com/live,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khóa
lock (http://vdict.com/lock,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dài
long (http://vdict.com/long,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhìn
look (http://vdict.com/look,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thua
lose (http://vdict.com/lose,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mất
lose (http://vdict.com/lose,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã mất
lost (http://vdict.com/lost,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nước thơm
lotion (http://vdict.com/lotion,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhiều
lots (http://vdict.com/lots,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
to tiếng hơn
louder (http://vdict.com/louder,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
yêu
love (http://vdict.com/love,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thấp
low (http://vdict.com/low,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
may mắn
luck (http://vdict.com/luck,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hành lý
luggage (http://vdict.com/luggage,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bữa trưa
lunch (http://vdict.com/lunch,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

linhcvkt
22/11/2011, 02:58 PM
tạp chí
magazine (http://vdict.com/magazine,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thư tín
mail (http://vdict.com/mail,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuyên đề
major (http://vdict.com/major,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đa số
majority (http://vdict.com/majority,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm
make (http://vdict.com/make,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kiểu
make (http://vdict.com/make,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trang điểm
make-up (http://vdict.com/make-up,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nam
male (http://vdict.com/male,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khu mua sắm
mall (http://vdict.com/mall,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đàn ông
man (http://vdict.com/man,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quản lý
manage (http://vdict.com/manage,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giám đốc
manager (http://vdict.com/manager,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhiều
many (http://vdict.com/many,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bản đồ
map (http://vdict.com/map,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng ba
March (http://vdict.com/March,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chợ
market (http://vdict.com/market,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cưới
marry (http://vdict.com/marry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gả
marry (http://vdict.com/marry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
diêm
match (http://vdict.com/match,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
toán
math (http://vdict.com/math,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vấn đề
matter (http://vdict.com/matter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng năm
May (http://vdict.com/May,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có lẽ
maybe (http://vdict.com/maybe,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tôi
me (http://vdict.com/me,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có nghĩa
mean (http://vdict.com/mean,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thịt
meat (http://vdict.com/meat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dược phẩm
medicine (http://vdict.com/medicine,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gặp
meet (http://vdict.com/meet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
buổi họp
meeting (http://vdict.com/meeting,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thực đơn
menu (http://vdict.com/menu,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kim loại
metal (http://vdict.com/metal,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mét
meter (http://vdict.com/meter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người Mễ
Mexican (http://vdict.com/Mexican,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Mễ
Mexico (http://vdict.com/Mexico,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
micrô
microphone (http://vdict.com/microphone,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lò vi ba
microwave (http://vdict.com/microwave,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giữa
middle (http://vdict.com/middle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có thể
might (http://vdict.com/might,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dặm
miles (http://vdict.com/miles,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sữa
milk (http://vdict.com/milk,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tâm trí
mind (http://vdict.com/mind,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của tôi
mine (http://vdict.com/mine,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phút
minute (http://vdict.com/minute,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gương
mirror (http://vdict.com/mirror,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

Miss (http://vdict.com/Miss,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lỗi
mistake (http://vdict.com/mistake,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ông
Mister (http://vdict.com/Mister,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hiện đại
modern (http://vdict.com/modern,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thứ hai
Monday (http://vdict.com/Monday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiền
money (http://vdict.com/money,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng
month (http://vdict.com/month,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mặt trăng
moon (http://vdict.com/moon,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hơn
more (http://vdict.com/more,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sáng
morning (http://vdict.com/morning,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phần lớn
most (http://vdict.com/most,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mẹ
mother (http://vdict.com/mother,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xe gắn máy
motorcycle (http://vdict.com/motorcycle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
núi
mountain (http://vdict.com/mountain,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
miệng
mouth (http://vdict.com/mouth,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
di chuyển
move (http://vdict.com/move,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự di chuyển
move (http://vdict.com/move,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phim
movie (http://vdict.com/movie,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

Mrs (http://vdict.com/Mrs,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhiều
much (http://vdict.com/much,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bắp thịt
muscle (http://vdict.com/muscle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bảo tàng viện
museum (http://vdict.com/museum,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhạc
music (http://vdict.com/music,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tín đồ Hồi giáo
Muslim (http://vdict.com/Muslim,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phải
must (http://vdict.com/must,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của tôi
my (http://vdict.com/my,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chính tôi
myself (http://vdict.com/myself,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:58 PM
tên
name (http://vdict.com/name,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khăn ăn
napkin (http://vdict.com/napkin,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hẹp
narrow (http://vdict.com/narrow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tự nhiên
natural (http://vdict.com/natural,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gần
near (http://vdict.com/near,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gần đây
nearby (http://vdict.com/nearby,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cần thiết
necessary (http://vdict.com/necessary,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cổ
neck (http://vdict.com/neck,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuỗi hạt
necklace (http://vdict.com/necklace,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cần
need (http://vdict.com/need,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
láng giềng
neighbor (http://vdict.com/neighbor,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không bao giờ
never (http://vdict.com/never,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mới
new (http://vdict.com/new,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhật báo
newspaper (http://vdict.com/newspaper,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kế tiếp
next (http://vdict.com/next,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dễ thương
nice (http://vdict.com/nice,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đêm
night (http://vdict.com/night,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thời gian ban đêm
nighttime (http://vdict.com/nighttime,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không
no (http://vdict.com/no,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không ai
nobody (http://vdict.com/nobody,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiếng ồn
noise (http://vdict.com/noise,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ồn ào
noisy (http://vdict.com/noisy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không ai, không cái nào
none (http://vdict.com/none,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không hút thuốc
non-smoking (http://vdict.com/non-smoking,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bình thường
normal (http://vdict.com/normal,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bắc
north (http://vdict.com/north,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mũi
nose (http://vdict.com/nose,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không
not (http://vdict.com/not,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ghi chú
note (http://vdict.com/note,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vở
notebook (http://vdict.com/notebook,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không cái gì
nothing (http://vdict.com/nothing,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chú ý
notice (http://vdict.com/notice,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
danh từ
noun (http://vdict.com/noun,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng mười một
November (http://vdict.com/November,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bây giờ
now (http://vdict.com/now,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hiện tại
now (http://vdict.com/now,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
số
number (http://vdict.com/number,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:58 PM
vật
object (http://vdict.com/object,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bị chiếm
occupied (http://vdict.com/occupied,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đại dương
ocean (http://vdict.com/ocean,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng mười
October (http://vdict.com/October,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mùi
odor (http://vdict.com/odor,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của
of (http://vdict.com/of,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
văn phòng
office (http://vdict.com/office,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thường
often (http://vdict.com/often,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dầu
oil (http://vdict.com/oil,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
được
ok (http://vdict.com/ok,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tốt
ok (http://vdict.com/ok,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
già
old (http://vdict.com/old,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trên
on (http://vdict.com/on,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
một lần
once (http://vdict.com/once,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chỉ
only (http://vdict.com/only,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mở
open (http://vdict.com/open,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cơ hội
opportunity (http://vdict.com/opportunity,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điều trái lại
opposite (http://vdict.com/opposite,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đối diện
opposite (http://vdict.com/opposite,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hay là
or (http://vdict.com/or,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cam
orange (http://vdict.com/orange,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
màu cam
orange (http://vdict.com/orange,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trật tự
order (http://vdict.com/order,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thông thường
ordinary (http://vdict.com/ordinary,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điều thông thường
ordinary (http://vdict.com/ordinary,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nguyên thủy
original (http://vdict.com/original,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trẻ mồ côi
orphan (http://vdict.com/orphan,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khác
other (http://vdict.com/other,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vật khác
other (http://vdict.com/other,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của chúng tôi
our (http://vdict.com/our,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của chúng tôi
ours (http://vdict.com/ours,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chính chúng tôi
ourselves (http://vdict.com/ourselves,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngoài trời
outdoors (http://vdict.com/outdoors,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lối ra
outlet (http://vdict.com/outlet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bên ngoài
outside (http://vdict.com/outside,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trên
over (http://vdict.com/over,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:59 PM
gói
package (http://vdict.com/package,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trang
page (http://vdict.com/page,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đau
pain (http://vdict.com/pain,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sơn
paint (http://vdict.com/paint,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vẽ
paint (http://vdict.com/paint,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bức họa
painting (http://vdict.com/painting,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chảo
pan (http://vdict.com/pan,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quần
pants (http://vdict.com/pants,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giấy
paper (http://vdict.com/paper,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cha mẹ
parents (http://vdict.com/parents,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đậu xe
park (http://vdict.com/park,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
công viên
park (http://vdict.com/park,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phần
part (http://vdict.com/part,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tham dự
participate (http://vdict.com/participate,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bữa tiệc
party (http://vdict.com/party,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thông hành
passport (http://vdict.com/passport,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khẩu lệnh
password (http://vdict.com/password,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mẫu
pattern (http://vdict.com/pattern,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trả tiền
pay (http://vdict.com/pay,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bút mực
pen (http://vdict.com/pen,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bút chì
pencil (http://vdict.com/pencil,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người
people (http://vdict.com/people,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hạt tiêu
pepper (http://vdict.com/pepper,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mỗi
per (http://vdict.com/per,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có lẽ
perhaps (http://vdict.com/perhaps,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người
person (http://vdict.com/person,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhà thuốc
pharmacy (http://vdict.com/pharmacy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điện thoại
phone (http://vdict.com/phone,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ảnh
photograph (http://vdict.com/photograph,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
miếng
piece (http://vdict.com/piece,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lợn
pig (http://vdict.com/pig,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gối
pillow (http://vdict.com/pillow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nơi
place (http://vdict.com/place,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kế hoạch
plan (http://vdict.com/plan,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cây
plant (http://vdict.com/plant,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đĩa
plate (http://vdict.com/plate,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chơi
play (http://vdict.com/play,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự chơi đùa
play (http://vdict.com/play,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vở kịch
play (http://vdict.com/play,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trận đấu
play (http://vdict.com/play,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dễ chịu
pleasant (http://vdict.com/pleasant,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm ơn
please (http://vdict.com/please,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cảnh sát
police (http://vdict.com/police,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghèo
poor (http://vdict.com/poor,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đáng thương
poor (http://vdict.com/poor,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phổ biến
popular (http://vdict.com/popular,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bình dân
popular (http://vdict.com/popular,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thịt lợn
pork (http://vdict.com/pork,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vị trí
position (http://vdict.com/position,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có thể
possible (http://vdict.com/possible,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có thể
possibly (http://vdict.com/possibly,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bưu thiếp
postcard (http://vdict.com/postcard,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đồng bảng Anh
pound (http://vdict.com/pound,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sức lực
power (http://vdict.com/power,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thực hành
practice (http://vdict.com/practice,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuẩn bị
prepare (http://vdict.com/prepare,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hiện tại
present (http://vdict.com/present,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tổng thống
president (http://vdict.com/president,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhấn
press (http://vdict.com/press,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giả bộ
pretend (http://vdict.com/pretend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đẹp
pretty (http://vdict.com/pretty,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trước
previous (http://vdict.com/previous,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giá tiền
price (http://vdict.com/price,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có thể
probably (http://vdict.com/probably,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vấn đề
problem (http://vdict.com/problem,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sản xuất
produce (http://vdict.com/produce,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiến bộ
progress (http://vdict.com/progress,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phát âm
pronounce (http://vdict.com/pronounce,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phát âm
pronunciation (http://vdict.com/pronunciation,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bảo vệ
protect (http://vdict.com/protect,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tỉnh
province (http://vdict.com/province,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tâm lý
psychology (http://vdict.com/psychology,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kéo
pull (http://vdict.com/pull,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

purse (http://vdict.com/purse,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đẩy
push (http://vdict.com/push,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đặt
put (http://vdict.com/put,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:59 PM
phẩm chất
quality (http://vdict.com/quality,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
câu hỏi
question (http://vdict.com/question,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhanh
quick (http://vdict.com/quick,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhanh
quickly (http://vdict.com/quickly,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
yên lặng
quiet (http://vdict.com/quiet,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 02:59 PM
ra đi ô
radio (http://vdict.com/radio,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mưa
rain (http://vdict.com/rain,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cơn mưa
rain (http://vdict.com/rain,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dao cạo
razor (http://vdict.com/razor,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đọc
read (http://vdict.com/read,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự đọc
read (http://vdict.com/read,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã đọc
read (http://vdict.com/read,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thực sự
really (http://vdict.com/really,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
biên nhận
receipt (http://vdict.com/receipt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhận
receive (http://vdict.com/receive,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gần đây
recently (http://vdict.com/recently,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đề nghị
recommend (http://vdict.com/recommend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kỷ lục
record (http://vdict.com/record,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đỏ
red (http://vdict.com/red,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tủ lạnh
refrigerator (http://vdict.com/refrigerator,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiếc
regret (http://vdict.com/regret,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tôn giáo
Religion (http://vdict.com/Religion,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhớ
remember (http://vdict.com/remember,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhắc
remind (http://vdict.com/remind,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thuê
rent (http://vdict.com/rent,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sửa
repair (http://vdict.com/repair,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhắc lại
repeat (http://vdict.com/repeat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thay thế
replace (http://vdict.com/replace,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trả lời
reply (http://vdict.com/reply,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghiên cứu
research (http://vdict.com/research,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dự trữ
reserve (http://vdict.com/reserve,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghỉ
rest (http://vdict.com/rest,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phần còn lại
rest (http://vdict.com/rest,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhà hàng
restaurant (http://vdict.com/restaurant,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trở lại
return (http://vdict.com/return,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trả lại
return (http://vdict.com/return,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự trở về
return (http://vdict.com/return,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đảo, nghịch
reverse (http://vdict.com/reverse,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ôn
review (http://vdict.com/review,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
duyệt lại
revise (http://vdict.com/revise,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gạo
rice (http://vdict.com/rice,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giàu
rich (http://vdict.com/rich,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bên phải
right (http://vdict.com/right,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đúng
right (http://vdict.com/right,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhẫn
ring (http://vdict.com/ring,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sông
river (http://vdict.com/river,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
con đường
road (http://vdict.com/road,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đá
rock (http://vdict.com/rock,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phòng
room (http://vdict.com/room,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dây thừng
rope (http://vdict.com/rope,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tròn
round (http://vdict.com/round,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
luật
rule (http://vdict.com/rule,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chạy
run (http://vdict.com/run,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự chạy
run (http://vdict.com/run,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nước Nga
Russia (http://vdict.com/Russia,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người Nga
Russian (http://vdict.com/Russian,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiếng Nga
Russian (http://vdict.com/Russian,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

linhcvkt
22/11/2011, 03:00 PM
buồn
sad (http://vdict.com/sad,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tồi tệ
sad (http://vdict.com/sad,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
an toàn
safe (http://vdict.com/safe,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rau sống
salad (http://vdict.com/salad,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
muối
salt (http://vdict.com/salt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cũng như vậy
same (http://vdict.com/same,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cát
sand (http://vdict.com/sand,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bánh xăng uých
sandwich (http://vdict.com/sandwich,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thứ bảy
Saturday (http://vdict.com/Saturday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cứu
save (http://vdict.com/save,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nói
say (http://vdict.com/say,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khăn quàng cổ
scarf (http://vdict.com/scarf,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thời biểu
schedule (http://vdict.com/schedule,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trường
school (http://vdict.com/school,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhà khoa học
scientist (http://vdict.com/scientist,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cái kéo
scissors (http://vdict.com/scissors,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trách mắng
scold (http://vdict.com/scold,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điểm số
score (http://vdict.com/score,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thét
scream (http://vdict.com/scream,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hải sản
seafood (http://vdict.com/seafood,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mùa
season (http://vdict.com/season,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chỗ ngồi
seat (http://vdict.com/seat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thứ nhì
second (http://vdict.com/second,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bí mật
secret (http://vdict.com/secret,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thấy
see (http://vdict.com/see,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dường như
seem (http://vdict.com/seem,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bán
sell (http://vdict.com/sell,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gửi
send (http://vdict.com/send,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phái đi
send (http://vdict.com/send,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
câu
sentence (http://vdict.com/sentence,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
riêng rẽ
separate (http://vdict.com/separate,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tháng chín
September (http://vdict.com/September,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghiêm túc
serious (http://vdict.com/serious,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vài
several (http://vdict.com/several,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thuốc gội đầu
shampoo (http://vdict.com/shampoo,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chia xẻ
share (http://vdict.com/share,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cổ phần
share (http://vdict.com/share,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cạo râu
shave (http://vdict.com/shave,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cô ta
she (http://vdict.com/she,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
áo sơ mi
shirt (http://vdict.com/shirt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giày
shoes (http://vdict.com/shoes,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngắn
short (http://vdict.com/short,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nên
should (http://vdict.com/should,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vai
shoulder (http://vdict.com/shoulder,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
la lớn
shout (http://vdict.com/shout,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
buổi trình diễn
show (http://vdict.com/show,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chỉ cho xem
show (http://vdict.com/show,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mưa rào
shower (http://vdict.com/shower,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đóng
shut (http://vdict.com/shut,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ốm
sick (http://vdict.com/sick,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dấu hiệu
sign (http://vdict.com/sign,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ký tên
sign (http://vdict.com/sign,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
yên lặng
silent (http://vdict.com/silent,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đơn giản
simple (http://vdict.com/simple,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kể từ
since (http://vdict.com/since,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hát
sing (http://vdict.com/sing,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thưa ông
sir (http://vdict.com/sir,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chị, em gái
sister (http://vdict.com/sister,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nữ tu sĩ
sister (http://vdict.com/sister,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tình huống
situation (http://vdict.com/situation,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cỡ
size (http://vdict.com/size,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trượt tuyết
ski (http://vdict.com/ski,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kỹ năng
skill (http://vdict.com/skill,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
da
skin (http://vdict.com/skin,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
váy
skirt (http://vdict.com/skirt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trời
sky (http://vdict.com/sky,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngủ
sleep (http://vdict.com/sleep,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chậm
slow (http://vdict.com/slow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chậm hơn
slower (http://vdict.com/slower,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chậm
slowly (http://vdict.com/slowly,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhỏ
small (http://vdict.com/small,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thông minh
smart (http://vdict.com/smart,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngửi
smell (http://vdict.com/smell,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mỉm cười
smile (http://vdict.com/smile,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khói
smoke (http://vdict.com/smoke,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
món ăn nhẹ
snack (http://vdict.com/snack,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hắt hơi
sneeze (http://vdict.com/sneeze,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tuyết
snow (http://vdict.com/snow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
như vậy
so (http://vdict.com/so,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xà phòng
soap (http://vdict.com/soap,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bóng đá
soccer (http://vdict.com/soccer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vớ
socks (http://vdict.com/socks,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nước xô đa
soda (http://vdict.com/soda,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phần mềm
software (http://vdict.com/software,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giải pháp
solution (http://vdict.com/solution,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vài
some (http://vdict.com/some,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
một ngày nào đó
someday (http://vdict.com/someday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người nào đó
someone (http://vdict.com/someone,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cái gì đó
something (http://vdict.com/something,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thỉnh thoảng
sometimes (http://vdict.com/sometimes,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
con trai
son (http://vdict.com/son,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bài hát
song (http://vdict.com/song,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sớm
soon (http://vdict.com/soon,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đau
sore (http://vdict.com/sore,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiếc
sorry (http://vdict.com/sorry,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đại khái
so-so (http://vdict.com/so-so,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vừa vừa
so-so (http://vdict.com/so-so,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tàm tạm
so-so (http://vdict.com/so-so,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phải chăng
so-so (http://vdict.com/so-so,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
âm thanh
sound (http://vdict.com/sound,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xúp
soup (http://vdict.com/soup,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chua
sour (http://vdict.com/sour,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nam
south (http://vdict.com/south,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nói
speak (http://vdict.com/speak,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phát biểu
speak (http://vdict.com/speak,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đặc biệt
special (http://vdict.com/special,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đánh vần
spell (http://vdict.com/spell,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiêu tiền
spend (http://vdict.com/spend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có gia vị
spicy (http://vdict.com/spicy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cái thìa
spoon (http://vdict.com/spoon,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thể thao
sport (http://vdict.com/sport,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mùa xuân
spring (http://vdict.com/spring,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bậc thang
stairs (http://vdict.com/stairs,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tem
stamp (http://vdict.com/stamp,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đứng
stand (http://vdict.com/stand,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tiêu chuẩn
standard (http://vdict.com/standard,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cái dập ghim
stapler (http://vdict.com/stapler,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngôi sao
stars (http://vdict.com/stars,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bắt đầu
start (http://vdict.com/start,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trạm
station (http://vdict.com/station,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cư ngụ
stay (http://vdict.com/stay,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
miếng thịt
steak (http://vdict.com/steak,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ăn cắp
steal (http://vdict.com/steal,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hơi nước
steam (http://vdict.com/steam,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tuy nhiên
still (http://vdict.com/still,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tĩnh mịch
still (http://vdict.com/still,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vẫn
still (http://vdict.com/still,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dạ dày
stomach (http://vdict.com/stomach,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bụng
stomach (http://vdict.com/stomach,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dừng
stop (http://vdict.com/stop,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cửa hàng
store (http://vdict.com/store,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thẳng
straight (http://vdict.com/straight,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lạ
strange (http://vdict.com/strange,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đường
street (http://vdict.com/street,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
duỗi
stretch (http://vdict.com/stretch,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mạnh
strong (http://vdict.com/strong,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
học sinh
student (http://vdict.com/student,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
học
study (http://vdict.com/study,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngu
stupid (http://vdict.com/stupid,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trừ
subtract (http://vdict.com/subtract,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xe điện ngầm
subway (http://vdict.com/subway,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thành công
succeed (http://vdict.com/succeed,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đường
sugar (http://vdict.com/sugar,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đề nghị
suggest (http://vdict.com/suggest,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mùa hạ
summer (http://vdict.com/summer,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mặt trời
sun (http://vdict.com/sun,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chủ nhật
Sunday (http://vdict.com/Sunday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kính mát
sunglasses (http://vdict.com/sunglasses,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nắng
sunny (http://vdict.com/sunny,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
siêu thị
supermarket (http://vdict.com/supermarket,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cung cấp
supply (http://vdict.com/supply,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hỗ trợ
support (http://vdict.com/support,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gây ngạc nhiên
surprise (http://vdict.com/surprise,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điều ngạc nhiên
surprise (http://vdict.com/surprise,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lời thề
swear (http://vdict.com/swear,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thề
swear (http://vdict.com/swear,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
áo len
sweater (http://vdict.com/sweater,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngọt
sweet (http://vdict.com/sweet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bơi
swim (http://vdict.com/swim,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

linhcvkt
22/11/2011, 03:00 PM
bàn
table (http://vdict.com/table,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đuôi
tail (http://vdict.com/tail,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lấy
take (http://vdict.com/take,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chụp
take (http://vdict.com/take,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nói chuyện
talk (http://vdict.com/talk,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cao
tall (http://vdict.com/tall,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
băng
tape (http://vdict.com/tape,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nếm
taste (http://vdict.com/taste,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vị giác
taste (http://vdict.com/taste,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thị hiếu
taste (http://vdict.com/taste,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tắc xi
taxi (http://vdict.com/taxi,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trà
tea (http://vdict.com/tea,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dạy
teach (http://vdict.com/teach,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đội
team (http://vdict.com/team,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
răng
teeth (http://vdict.com/teeth,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nói với
tell (http://vdict.com/tell,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhiệt độ
temperature (http://vdict.com/temperature,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quần vợt
tennis (http://vdict.com/tennis,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khủng khiếp
terrible (http://vdict.com/terrible,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bài thi
test (http://vdict.com/test,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
Texas
Texas (http://vdict.com/Texas,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hơn
than (http://vdict.com/than,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đó
that (http://vdict.com/that,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của họ
their (http://vdict.com/their,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của họ
theirs (http://vdict.com/theirs,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
họ
them (http://vdict.com/them,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chính họ
themselves (http://vdict.com/themselves,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khi đó
then (http://vdict.com/then,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rồi thì
then (http://vdict.com/then,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lý thuyết
theory (http://vdict.com/theory,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ở đó
there (http://vdict.com/there,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
những cái này
these (http://vdict.com/these,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
họ
they (http://vdict.com/they,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dày
thick (http://vdict.com/thick,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mỏng
thin (http://vdict.com/thin,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đồ vật
thing (http://vdict.com/thing,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điều
thing (http://vdict.com/thing,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghĩ
think (http://vdict.com/think,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghĩ ra
think (http://vdict.com/think,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nghĩ đến
think (http://vdict.com/think,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cái này
this (http://vdict.com/this,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
những cái đó
those (http://vdict.com/those,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ý nghĩ
thought (http://vdict.com/thought,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã nghĩ
thought (http://vdict.com/thought,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cổ họng
throat (http://vdict.com/throat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quẳng
throw (http://vdict.com/throw,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thứ năm
Thursday (http://vdict.com/Thursday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

ticket (http://vdict.com/ticket,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cột
tie (http://vdict.com/tie,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cà vát
tie (http://vdict.com/tie,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thời gian
time (http://vdict.com/time,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nhỏ
tiny (http://vdict.com/tiny,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lời khuyên
tip (http://vdict.com/tip,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm mệt mỏi
tire (http://vdict.com/tire,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giấy lụa
tissue (http://vdict.com/tissue,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hôm nay
today (http://vdict.com/today,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngón chân
toe (http://vdict.com/toe,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đậu hũ
tofu (http://vdict.com/tofu,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cùng nhau
together (http://vdict.com/together,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phòng vệ sinh
toilet (http://vdict.com/toilet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đã nói với
told (http://vdict.com/told,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cà chua
tomato (http://vdict.com/tomato,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ngày mai
tomorrow (http://vdict.com/tomorrow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tối nay
tonight (http://vdict.com/tonight,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dụng cụ
tool (http://vdict.com/tool,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bàn chải đánh răng
toothbrush (http://vdict.com/toothbrush,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đỉnh
top (http://vdict.com/top,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tổng cộng
total (http://vdict.com/total,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đụng chạm
touch (http://vdict.com/touch,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
du khách
tourist (http://vdict.com/tourist,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khăn tắm
towel (http://vdict.com/towel,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thị xã
town (http://vdict.com/town,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thị trấn
town (http://vdict.com/town,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đồ chơi
toy (http://vdict.com/toy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giao thông
traffic (http://vdict.com/traffic,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xe lửa
train (http://vdict.com/train,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dịch
translate (http://vdict.com/translate,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rác
trash (http://vdict.com/trash,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
du lịch
travel (http://vdict.com/travel,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đối xử
treat (http://vdict.com/treat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
buổi chiêu đãi
treat (http://vdict.com/treat,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cây
tree (http://vdict.com/tree,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tam giác
triangle (http://vdict.com/triangle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuyến đi
trip (http://vdict.com/trip,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xe tải
truck (http://vdict.com/truck,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đúng
true (http://vdict.com/true,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sự thực
truth (http://vdict.com/truth,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cố gắng
try (http://vdict.com/try,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
áo thun
t-shirt (http://vdict.com/t-shirt,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thứ ba
Tuesday (http://vdict.com/Tuesday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lần, lượt
turn (http://vdict.com/turn,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rẽ
turn (http://vdict.com/turn,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ti vi
TV (http://vdict.com/TV,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hai lần
twice (http://vdict.com/twice,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
loại
type (http://vdict.com/type,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đánh máy
type (http://vdict.com/type,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

linhcvkt
22/11/2011, 03:00 PM
xấu
ugly (http://vdict.com/ugly,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ô, dù
umbrella (http://vdict.com/umbrella,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chú, cậu, bác
uncle (http://vdict.com/uncle,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dưới
under (http://vdict.com/under,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hiểu
understand (http://vdict.com/understand,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
quần áo lót
underwear (http://vdict.com/underwear,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đại học
university (http://vdict.com/university,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chưa có gia đình
unmarried (http://vdict.com/unmarried,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vô chủ
unoccupied (http://vdict.com/unoccupied,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cho tới
until (http://vdict.com/until,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
lên
up (http://vdict.com/up,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trên lầu
upstairs (http://vdict.com/upstairs,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chúng tôi
us (http://vdict.com/us,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
dùng
use (http://vdict.com/use,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hữu ích
useful (http://vdict.com/useful,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vô dụng
useless (http://vdict.com/useless,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thường xuyên
usually (http://vdict.com/usually,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 03:00 PM
trống rỗng
vacant (http://vdict.com/vacant,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
kỳ nghỉ mát
vacations (http://vdict.com/vacations,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chân không
vacuum (http://vdict.com/vacuum,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thực vật
vegetable (http://vdict.com/vegetable,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rau quả
vegetables (http://vdict.com/vegetables,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rất
very (http://vdict.com/very,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làng
village (http://vdict.com/village,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chuyến thăm viếng
visit (http://vdict.com/visit,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thăm
visit (http://vdict.com/visit,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sinh tố
vitamins (http://vdict.com/vitamins,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giọng nói
voice (http://vdict.com/voice,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bỏ phiếu
vote (http://vdict.com/vote,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nguyên âm
vowel (http://vdict.com/vowel,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 03:01 PM
chờ
wait (http://vdict.com/wait,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người phục vụ bàn
waiter (http://vdict.com/waiter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nữ phục vụ bàn
waitress (http://vdict.com/waitress,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đi bộ
walk (http://vdict.com/walk,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tường
wall (http://vdict.com/wall,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

wallet (http://vdict.com/wallet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
muốn
want (http://vdict.com/want,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chiến tranh
war (http://vdict.com/war,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ấm
warm (http://vdict.com/warm,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rửa
wash (http://vdict.com/wash,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
xem
watch (http://vdict.com/watch,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nước
water (http://vdict.com/water,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chúng tôi
we (http://vdict.com/we,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
yếu
weak (http://vdict.com/weak,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thời tiết
weather (http://vdict.com/weather,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trang web
website (http://vdict.com/website,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
đám cưới
wedding (http://vdict.com/wedding,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thứ tư
wednesday (http://vdict.com/wednesday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tuần lễ
week (http://vdict.com/week,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cuối tuần
weekend (http://vdict.com/weekend,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
giỏi
well (http://vdict.com/well,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tây
west (http://vdict.com/west,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ướt
wet (http://vdict.com/wet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cái gì?
What? (http://vdict.com/What,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bánh xe
wheel (http://vdict.com/wheel,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
khi nào?
When? (http://vdict.com/When,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ở đâu?
Where? (http://vdict.com/Where,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cái nào?
Which? (http://vdict.com/Which,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
người nào?
Which? (http://vdict.com/Which,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trắng
white (http://vdict.com/white,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ai?
Who? (http://vdict.com/Who,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của ai
whose (http://vdict.com/whose,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tại sao?
Why? (http://vdict.com/Why,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rộng
wide (http://vdict.com/wide,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vợ
wife (http://vdict.com/wife,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thắng
win (http://vdict.com/win,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gió
wind (http://vdict.com/wind,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
cửa sổ
window (http://vdict.com/window,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
có gió
windy (http://vdict.com/windy,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rượu nho
wine (http://vdict.com/wine,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
mùa đông
winter (http://vdict.com/winter,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
ước muốn
wish (http://vdict.com/wish,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điều ước muốn
wish (http://vdict.com/wish,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
với
with (http://vdict.com/with,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
không có
without (http://vdict.com/without,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
phụ nữ
woman (http://vdict.com/woman,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
những người phụ nữ
women (http://vdict.com/women,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
gỗ
wood (http://vdict.com/wood,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
rừng
woods (http://vdict.com/woods,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chữ
word (http://vdict.com/word,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
làm việc
work (http://vdict.com/work,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
nơi làm việc
workplace (http://vdict.com/workplace,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
thế giới
world (http://vdict.com/world,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tệ hơn
worse (http://vdict.com/worse,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
tệ nhất
worst (http://vdict.com/worst,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
điều tệ nhất
worst (http://vdict.com/worst,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
viết
write (http://vdict.com/write,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
sai
wrong (http://vdict.com/wrong,1,0,0.html)

linhcvkt
22/11/2011, 03:01 PM
ngáp
yawn (http://vdict.com/yawn,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
năm
year (http://vdict.com/year,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vàng
yellow (http://vdict.com/yellow,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
vâng
yes (http://vdict.com/yes,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
hôm qua
yesterday (http://vdict.com/yesterday,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chưa
yet (http://vdict.com/yet,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
bạn
you (http://vdict.com/you,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
trẻ
young (http://vdict.com/young,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của bạn
your (http://vdict.com/your,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
của bạn
yours (http://vdict.com/yours,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chính bạn
yourself (http://vdict.com/yourself,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif
chính các bạn
yourselves (http://vdict.com/yourselves,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

linhcvkt
22/11/2011, 03:01 PM
số không
zero (http://vdict.com/zero,1,0,0.html) http://www.englishspeak.com/vi/audio3.gif

tata_nguyen
09/11/2017, 01:28 AM
Mình từng học ở ICES thấy rất tốt. Bạn có thể đến đây để đăng ký test thử trước free hoàn toàn, thấy hợp thì đk chính thức học. Mình cũng có giới thiệu cho mấy người bạn của mình đến đây, ai cũng ok hết trơn, học phí rất ok, cô dạy nhiệt tình và phương pháp hay nên mình dễ học lắm, luôn có bài tập về nhà, trên lớp thì các hoạt động rất sôi nổi, lôi cuốn. Mình có học qua nhiều nơi rùi rẻ có mắc có nhưng mà chất lượng thì chỉ có ICES thôi, nên mình thấy bạn chọn ICES là rất ổn cho cả chất lượng và học phí! Fb: Hoc Anh Van ICES hoặc 091.333.5203 (tư vấn miễn phí)

Tathungflc97
13/11/2017, 05:59 PM
Học tiếng anh thì đến địa chỉ nào để thực hiện

cindy999
01/12/2017, 09:37 PM
học từ vựng theo cách này khó nhớ đc lắm, chia sẻ vs các bạn 1 trang học TA qua từ vựng rất hay, học bằng truyện chêm thú vị lắm ạ
https://www.facebook.com/Tienganhcuoicungtomy/?ref=settings

CHINPRO
13/05/2018, 01:28 PM
Một ngày học ít nhất 2 từ, học miết từ ngày này qua ngày nọ