PDA

View Full Version : Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sa


lanphuonglic
14/07/2017, 09:00 AM
Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9229
Tổng quan tài liệu về tình hình nuôi trồng thủy sản trên thế giới; ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường lên quá trình nuôi trồng thủy sản: nhiệt độ, độ ph, độ mặn ... Nghiên cứu tình hình ứng dụng biện pháp sinh học trong xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản; vai trò của các vi sinh vật trong quá trình làm sạch nước nuôi tôm, cá cũng như biện pháp sử dụng các chế phẩm sinh học (probiotic) và vai trò của nó trong việc cải tạo nước đầm nuôi trồng thủy sản. Qua đó đưa ra ưu điểm và nhược điểm của biện phấp sử dụng vi sinh vật trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn phân lập từ các mẫu đất, nước tại địa bàn Hà Nội. Trình bày các phương pháp nghiên cứu khả năng chuyển hóa các hợp chất chứa nitơ của tế bào. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh trưởng của vi sinh vật. Đưa ra kết quả và thảo luận: tuyển chọn các chủng vi sinh vật; tạo chế phẩm.