PDA

View Full Version : Nghiên cứu tính chất của các chất lỏng Ion và ứng dụng trong phân tích điện hóa


lanphuonglic
13/11/2017, 10:02 PM
Chế tạo được một số loại CLIO. Sử dụng CLIO và poly(vinylidene fluoride-co-hexanfluoropropylene) để chế tạo màng dẫn điện trên cơ sở CLIO. Khảo sát tính chất dẫn điện của màng polymer – CLIO thông qua đo điện trở màng với kỹ thuật bốn điện cực trong các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm khác nhau. Sử dụng màng polymer – CLIO làm cầu dẫn trong điện cực so sánh. Khảo sát khả năng dẫn điện, độ lặp lại của điện cực so sánh sử dụng cấu muối làm từ CLIO trong phân tích kim loại chì trong môi trường nước. Khảo sát khả năng phát hiện trinitrotoluene (TNT) trong CLIO điều chế được.
Libk bài viết:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7914