PDA

View Full Version : Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS) xác định dư lượng một số kháng sinh nhóm Sulfonamides t


lanphuonglic
13/11/2017, 10:06 PM
Trình bày tổng quan: giới thiệu về kháng sinh nhóm sulfonamid (SAs); các phương pháp xác định Sas. Nghiên cứu tối ưu các điều kiện chạy máy LC-MS/MS để tách và xác định các Sas; tối ưu quá trình xử lý mẫu; ứng dụng phân tích trên một số mẫu thực tế. Tìm hiểu kết quả nghiên cứu: tối ưu điều kiện tách và xác định Sulfonamid trên thiết bị LC/MS/MS; tối ưu quá trình xử lý mẫu phân tích các Sas; đánh giá phương pháp phân tích.
Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7548