Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Mng giúp e với!!!

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Mng giúp e với!!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Mng giúp e với :-s~
1>
a)1/5+4/10+9/15+16/20+25/25+36/30+49/35+64/40+81/45
b) (2,75:11/36-0,125):0,25
2>
1 trại chăn nuôi có 3 loại gia súc: bò, dê, ngựa. Số bò của trại bằng 1/3 số dê và ngựa. Số dê bằng 2/5 số gia súc của trại. Số ngựa là 28 con. Hỏi trại có tất cả bao nhiêu con gia súc?
3>
1 đám đất hình thang có đáy bé bằg 3/5 đáy lớn. Chiều cao bằng ½ đáy lớn. Nếu tăng đáy lớn thêm 5m thì diện tích tăng thêm là 25m vuông. Người ta trồng cứ 100m vuông thu đc 75kg thóc. Tính số thóc thu đc.

không giải nổi
Chịu luôn rồi.nhìn nhức mắt quá
Chỉ biết câu 2 và 3 thì đặt ẩn giải từ từ sẽ ra! ^^
Câu 1 dùng máy tính mà giải, câu 2 và 3 dùng phương trình có ngoặc tên là gì quên mất rồi, nói chung giải pt sẽ ra mà