Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - 8.Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: 8.Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU
Tờ số:........

Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ...............................................
Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ...............................................
Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ......................................................................................
Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ .......................................................................................
Mặt hàng: ............................................................... Số lượng ....................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .....................................................................................................................................

Tên nguyên liệu
ĐV tính
Tờ khai
số.................
ngày..............
Tờ khai
số.................
ngày..............
Tờ khai
số.................
ngày..............
Tờ khai
số...................
ngày................
Tờ khai số.................
ngày.............
Tổng cộng
Ghi chú
Lượng
Lượng
Lượng
Lượng
Lượng
1
2
3
4
5
6
7
8
9Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........
(Ký tên, đóng dấu) Người lập biểu


BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Tờ số:

Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ....................................................
Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ....................................................
Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ...........................................................................................
Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ...........................................................................................
Mặt hàng: ............................................................... Số lượng ........................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..........................................................................................................................................Mã hàng
ĐV tính
Tờ khai
số..............
ngày............

Tờ khai
số................
ngày.............
Tờ khai
số................
ngày.............
Tờ khai
số................
ngày.............
Tờ khai
số...............
ngày...........
Tổng cộng
Ghi chú
Lượng
Lượng
Lượng
Lượng
Lượng
1
2
3
4
5
6
7
8
9Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........
(Ký tên, đóng dấu) Người lập biểuBẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP

Tờ số:

Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ...............................................
Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ...............................................
Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ......................................................................................
Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ .......................................................................................
Mặt hàng: ............................................................... Số lượng ....................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .....................................................................................................................................

Tên máy móc, thiết bị tạm nhập
ĐV tính
Tờ khai
số................
ngày............

Tờ khai
số.................
ngày..............
Tờ khai
số...............
ngày...........
Tờ khai
số..................
ngày...............
Tờ khai
số...............
ngày...........
Tổng cộng
Ghi chú
Lượng
Lượng
Lượng
Lượng
Lượng
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........
(Ký tên, đóng dấu) Người lập biểu