Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - 9.Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: 9.Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc....., ngày tháng năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ
Kính gửi: Bộ Bưu chính Viễn thông
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông.

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp: (tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa)
- Tên giao dịch
- Tên viết tắt
(bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài - nếu có)
2. Địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm giao dịch
Điện thoại… FAX…E-mail…www…
3. Tên và địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật
4. Tên và địa chỉ của người liên lạc thường xuyên trong doanh nghiệp
Phần 2. Miêu tả dịch vụ
Thông tin ngắn gọn về dịch vụ dự kiến cung cấp (loại dịch vụ, phạm vi cung cấp, phương thức thực hiện dịch vụ, giá cước và thời hạn hoạt động).

Phần 3. Kèm theo
- Hồ sơ cấp phép theo quy định

Phần 4.Cam kết
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong Đơn đề nghị và các tài liệu kèm theo.
- Nếu được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan và các quy định của giấy phép kinh doanh.


Người đại diện doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)