Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam 10 – 9 – 1955

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam 10 – 9 – 1955
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc họp từ 05/9 đến 10/9/1955 tại thủ đô Hà Nội quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp đoàn kết của Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt trước đây.

Đại hội bầu ra một Ủy ban trung ương gồm 98 ủy viên, chủ tịch là cụ Tôn Đức Thắng và Chủ tịch danh dự là cụ Hồ Chí minh. Các ủy viên trong Ủy ban Trung ương Mặt Trận đại diện cho tất cả các đoàn thể thuộc nhiều xu hướng chính trị, tôn giáo, thành phần giai cấp khác nhau. Quan hệ giữa các tổ chức trong Mặt trận dựa trên nguyên tắc thương lượng dân chủ đi đến thống nhất hành động, thân ái, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tôn trong tính chất độc lập của mỗt tổ chức.

Nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ” “Cương lĩnh này là một cương lĩnh đại đoàn kết, mục đích của nó là đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước…”. Người khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.