Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Bài tập Kỹ thuật phần mềm

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Bài tập Kỹ thuật phần mềm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Cho CSDL quản lý SV và điểm thi gồm các bảng DL sau:

Sinh vien (maSV, tenSV, NS, soCMT, quequan, malop)
Lop (malop, tenlop, khoa, khoahoc)
Mon (mamon, tenmon, soHT, kyhoc)
Diem (maSV,mamon, diem)
Tongket (maSV, ky, diemTB)

Sử dụng SQL để:

1. Đưa DL vào các bảng hợp lý
2. Lấy ra danh sách SV khoa ĐTVT và sắp xếp theo thứ tự tăng dần của lớp và tên, giảm dần của ngày sinh
3. Liệt kê danh sách SV thi lại các môn có mã “VXL”
4. Liệt kê danh sách sinh viên cùng điểm trung bình học kì 8 của lớp ĐT2-K48
5. Liệt kê danh sách sinh viên cùng điểm trung bình của khoa ĐTVT, sắp xếp theo điểm trung bình giảm dần, khóa giảm dần, tên tăng dần
6. Liệt kê sinh viên có tổng số học trình phải thi lại 3.0 và sắp xếp theo khóa học và lớp, tăng dần để tăng K
7. Viết lệnh để tính điểm trung bình của SV theo kỳ và lưu vào bảng Tongket
8. Xóa thông tin về môn học mà tất cả sinh viên đều thi lại môn đó.

Bài làm: