Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Mẫu - BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Mẫu - BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------oOo------
…………….., ngày.... tháng..... năm 200….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG


- Căn cứ hợp đồng xây dựng số ký ngày tháng năm 200 giữa (chủ đầu tư) với Công ty ...............về việc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Căn cứ biên bản bàn giao ngày tháng năm ........ giữa (chủ đầu tư)và Công ty .............
- Căn cứ biên bản nghiệm thu ...........

Hôm nay, ngày tháng năm 200 tại văn phòng Công ty .................... chúng tôi gồm có :

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Tên chủ đầu tư)
Ông(Bà) : Chức vụ :
Ông(Bà) : Chức vụ :
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Tài khoản :

ĐẠI DIỆN BÊN B
: (Tên Công ty xây dựng)
Ông(Bà) : Chức vụ :
Ông(Bà) : Chức vụ :
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Tài khoản :

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây :

Điều 1: Phần thực hiện:
Bên B đã hoàn thành khối lượng công việc theo điều . .... của hợp đồng trên.
Điều 2: Phần tài chính:
- Tổng giá trị hợp đồng:……………………... . . . . . . . .đồng
- Tổng giá trị thực hiện:…………………… . . . . . . . . . .đồng
- Bên A đã thanh toán cho bên B:……………… . . . . .đồng
- Số tiền còn lại:……………… . . . . . . . . . đồng
(Bằng chữ: ..…………………………………… ………………………………....)
Bên A thanh toán số tiền còn lại cho bên B ngày .................................................

Kể từ ngày ........... , hợp đồng số ........... được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và sẽ chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN B
ĐẠI DIỆN BÊN A
tìm ngu cả người, cảm ơn chủ topic chia sẻ nhé.