Nuôi kiểu Tây: Tập con tự lập hay bỏ rơi con? - Ai đã đăng?