Chúa thêm vài chục năm nữa nên mới ăn đào quí - Ai đã đăng?