Xấu gái . Cả nhà vào chém naz . . .Bla . . .Bla .. - Ai đã đăng?