Thằng giết người chưa phê bắn chết hai em ngọt xớt nà! - Ai đã đăng?