Một ít thắc mắc về em Vibe X2 của Lenovo - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 51
Người dùng # bài viết
jellybeans 6
emily 6
nyan 6
kimdotcom 6
nmb48 6
nagisa 5
milky 5
miruki 5
zacky 4
lientit 1
duocsikimthanh 1