Hỏi về phương pháp tự học tiếng Trung - Ai đã đăng?