Người chăm chỉ, trách nhiệm tìm việc như thế nào? - Ai đã đăng?