Bạn đã biết những tính năng này trong OS X chưa? - Ai đã đăng?