Tại sao một số người trầm cảm ghét bị khuyên rằng "hãy vui lên" - Ai đã đăng?