câu hỏi của Microsoft dành cho ông Steve Abell 1979 khi phỏng vấn - Ai đã đăng?