Tư vấn lên đời điện thoại mới khoản 3-4tr, ưu tiên màn hình ngon, thiết kế đẹp - Ai đã đăng?