Tha nhầm phạm nhân do lỗi... đánh máy - Ai đã đăng?