Bao giờ kt2 update full 24 hệ phái ? - Ai đã đăng?