Nửa tấn da lợn ôi thiu bị "tóm" trên đường ra thị trường - Ai đã đăng?