Ngang nhiên vào nhà bắt cóc trẻ em lúc nữa đêm_ dân Quảng Bình cần đề phòng...! - Ai đã đăng?