Bạn đã biết công dụng của tính năng PowerCfg chưa? - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
Dean.Winchester 1