Bạn đã biết công dụng của tính năng PowerCfg chưa? - Ai đã đăng?