Lượng omega-3 thấp khiến trẻ gặp khó khăn với việc đọc sách - Ai đã đăng?