Sony Ericsson W8 - điện thoại Walkman chạy Android - Ai đã đăng?