"Không có lửa làm sao có khói?" hay hệ quả của victim-blaming (đổ lỗi cho nạn nhân) - Ai đã đăng?