Nghiên cứu mới: mạng xã hội là “thuốc độc” trong tình yêu - Ai đã đăng?