Nấm ngọc cẩu, loại nấm tan cửa nát nhà - Ai đã đăng?