Cây cối có thể nghĩ, nói và hiểu ý bạn: Nghiên cứu mới bổ sung thêm bằng chứng - Ai đã đăng?