Gió xin đc nói vài lời với những người đang bức xúc - Ai đã đăng?