Người chồng khát bạc, giết vợ đã ra đầu thú - Ai đã đăng?