Bỏ ngưởi yêu rồi muốn quay lại, phải làm sao? - Ai đã đăng?