viết : "qui định" hay là" quy định " - Ai đã đăng?