Mỹ và các đồng minh không còn nhiều thời gian và rằng một nỗ lực phối hợp trong khu vực là cần thiết - Ai đã đăng?