Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc “dùng công nghệ Mỹ”? - Ai đã đăng?