"Tình gian lý không gian " ACE 4 rum vào help bạn ý =) - Ai đã đăng?