Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam, ngày quốc phòng toàn dân 22 – 12 – 1944 - Ai đã đăng?