Ngày toàn quốc kháng chiến 19 – 12 – 1946 - Ai đã đăng?