Ngày thành lập hội nông dân việt nam 14 – 10 – 1930 - Ai đã đăng?