Ngày nước chxhcn việt nam gia nhập liên hiệp quốc 20 – 9 – 1977 - Ai đã đăng?