Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam 10 – 9 – 1955 - Ai đã đăng?