Cách mạng tháng tám, tổng khởi nghĩa giành chính quyền 19 – 8 -1945 - Ai đã đăng?