Ngày việt nam gia nhập asian 28 – 7 – 1995 - Ai đã đăng?