Ngày thương binh liệt sĩ 27 – 7 – 1947 - Ai đã đăng?